20:00:00
logo PZD
ROD "Oaza" w Gdańsku

Pogoda Gdańsk z serwisu

Walne zebranie

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „OAZA” w Gdańsku zawiadamia, że w dniu 04-05-2019 r. w Domu działkowca przy ul. Jelitkowskiej 71 w Gdańsku

Odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz. 10:00.
W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godzinie 10:30.
Zgodnie z §79 ust.2 statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.
Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD, udostępnione zostaną do wglądu członkom Związku w dniach 06-04-2019 r. oraz 27-04-2019 r. od godz. 10:00 w Domu działkowca przy ul. Jelitkowskiej 71.


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

      1. Otwarcie zebrania.
      2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
      3. Zatwierdzenie porządku obrad.
      4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
      5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
      6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 r. (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
      7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 rok. oraz za kadencję
      8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2018 r. oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
      9. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na kadencję 2019 - 2022.
    10. Projekt planu pracy na 2019 rok.
    11. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok.
    12. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok przez Komisje Rewizyjną ROD.
    13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
    14. Dyskusja.
    15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
    Głosowania:
          1) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2018 r. oraz kadencję
          2) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
          3) Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu ROD.
          4) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 r.
          5) Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
              - Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kabdydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewiezyjnej ROD i na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
          6) Wybory do Zarzśdu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
          7) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 r.
          8) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) w tym partycypacji finansowej działkowców.
          9) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
        10) Uchwalenie planu pracy na 2019 r i programu działania na okres kadencji.
        11) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 r.
    16. Sprawy różne.
    17. Zakończenie obrad.


ZA ZARZĄD ROD „OAZA”